Kòb saa tout Ayisyen kap travay Chile ap jwenn li: Ingreso Mínimo garantizado

- Si es de tu interés este artículo, apoyanos compartiendo en tus redes sociales favoritas y de esa manera también incentivando a tus amigos que crees les pueda interesar a que nos lean.

Kòb saa tout Ayisyen kap travay Chile ap jwenn li: Ingreso Mínimo garantizado

 

Ingreso Mínimo garantizado: Kòb saa, Tout Ayisyen kap travay chili ap jwenn li


¡Saludos mis hermanos haitianos!


Nan tout benefis ak bono ke gouvènman chili a bay, gen yonn petèt ou ka pat konnen, li rele Ingreso Mínimogarantizado (IMG)

Este es la miniatura del post

subsidio ingreso minimo garantizado


Kisa li ye menm?

Li se yon èd ekonomik  ke leta chilyen an bay  tout travayè depandan (travayè ki pa depann de tèt yo) men ki travay pandan yon jounen òdinè( sa vle di : plus ke 30 è de tan chak semèn).


Bono saa ogmante salè travayè yo epi poul kapab garanti  ke yo resevwa 300 mil pesos  kòm sueldo liquido.


Li pèmèt tout travayè yo resevwa juska $47.927 pesos chak mwa, sa depann de  salè yap touche chak mwa a (Ingreso bruto).


N.B: Tout moun, san distenksyon ka resevwa'l.


 

Kiyès ki ka resevwa kòb saa?Tout moun kap travay nan peyi a (Chile), ka resevwa benefis saa depil postula pou li e konpli ak tout kondisyon anba yo:


               👉Posede yon kontra ki enskri nan Codigo del trabajo


               👉Resevwa yon salè ki mwens ke $393.987 pesos (bruto)


                 👉Travay plus ke 30 èd tan jiska 45 è de tan chak semèn (li dwe nan kontra travay la)


               👉Kalifikasyon Sosyo-ekonomik ou dwe pami 90% selon Registro Social de Hogares (RSH) ou.

requisitos para el bono IMG

Atantansyon: Si w te konn resevwa Subsidio Empleo Joven (SEJ) oubyen Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) se byen domaj li pap ka resevwa 3 bono sa yo ansanm. Nan ka saa, lap ka resevwa sèlman Ingreso Minimo Garantizado a, Men si nan lòt bono yo li te konn resevwa  plus yap just peyel diferans lan nan procesus likidasyon ane kap vini an.


Ou pa bezwen sezi siw poko konn bono sayo paske pi devan m pral patage yo avèw sou menm Sit Wèb saa, sèlman toujou rete konekte avèl.Kilè wap resevwa kòb la ?


Si lè wap postula ou bay tout antecedente (information) yo mande yo, Epi ou konpli ak tout kondisyon anlè yo (los requisitos), Wap resevwa premye pèyman an nan 5 dènye jou ouvrab nan mwa kap vini an.


Pa egzanp: siw postula 2 Juin, ou ta dwe resevwa kòb la antre 27 oubyen  31 Jiyè, M esperew konprann.

 

Siw konpli ak tout requisitos yo, epiw postula men yo pa akseptew, Ou ka fè yon apelasyon nan menm platfòm kew te postula a.

texto deIMG


Kòman pouw Postula ?


Pouw ka postula, wap just al sou sit ofisyèl la kise

www.ingresominimo.cl.


Lèw rive sou sit la, wap ekri Rut ou, dat de nesans ou ak numero kanè ou (numero de documento) apresa wap seleksyone kote ki di “No soy un Robot”  Epi wap just klike kote ki make Postular oubyen Enviar Antecedentes.

Este es el formulario sin clave unica
Ou ka fèl ak Clave unica tou, just klike sou ClaveÚnica epi mete RUT ou apresa mete clave a epi peze Continuar.

Este es una imagen de Clave unica
Aprè ou fin fè tout sayo, wap just ranpli information yo mande’w yo

Pa egzanp wap mete nimero telefòn ou ak E-mail ou (nan twazyèm kare a ou dwe mete E-mail ou tou), Pi anba yap mande’w konbyen èd tan ou te travay nan semèn yo pandan mwa ki sot pase a.

Just peze “Seleccione” epi chwazi kantite lèw te travay pandan semèn yo mandew la (bay verite a).

este es el formulario


Kòman pou fè konnen konbyen èd tan ou travay pa semèn ?


Pou ka konnen konbyen èd tan ou travay chak semèn, just miltipliye kantite èd tan ou travay chak jou a pa kantite jou ou travay chak semèn.


Yon egzanp trè senp: Siw travay 6 heures de tan chak jou epi ou travay 5 jou chak semèn, ou dwe miltipliye 6 x 5 = 30, sil baw 30 oubyen plus ¡Felicitaciones! sa vle di ou KALIFYE pou’w jwenn kòb la.


 

Ann Kontinye!

 

Pi ba yo mande’w kibò ou ta vle pou yo voye kob la pou ou.

Siw gen Cuenta Rut peze kote ki di “Solicitar que se pague a la cuenta”

estos son los metodos de pagos
Atansyon: Pa mete Cuenta RUT lòt moun pou yo pa Rechaza w, li dwe pou ou.

Apresa wap chwazi nom bank lan ak “tipo de cuenta” kew genyen nan bank saa epi nan lot kazye a, wap ekri numero kont lan(si se yon cuenta ruto u genyen, nan kote ki di “Nº de cuenta”  wap just ekri rut ou san nimero ki aprè tirè a, sa yo rele guión an español la)Ou pa gen CuentaRUT ?


Siw pa gen Cuenta Rut, pa bay tèt ou problèm.  ou ka  chwazi yonn nan 2 opsyon ki anba yo, siw chwazi premye sa ki di “Solicitar AperturaCuentaRUT BancoEstado”  yap just kreye yon Cuenta Rut pou ou otomatikman epi yap tou voye kòb la sou li.


Siw chwazi dezyèm opsyon an ki di “Solicitar pago presencial en sucursal BancoEstado o ServiEstado”,  yap voye kob la pou ou nan bank lan dirèk pou ka al chèchel.

Este es un imagen del boton enviar

Pou fini wap just desann anba, peze kote ki di “Yo declaro haber leído esta Declaración Jurada y acepto sus condiciones” pou voyel peze sou “Enviar” Epi Listo. Kòm rezilta tramite saa yap voye yon comprobante sou E-mail kew te mete a. Al tann rezita ou mi familia.

+PA BAY MOUN FÈ TRAMITE A POU OU, FÈL POU TÈT OU !+


¿Ou fè tramite a deja? 

👉Peze la pou ka fè TRAMITE👈


Mwen fè yon video espesyal poum moutre kijan pou nou postula pou bono saa, just klike sou li pou al gadel  “like e abone’w”

No hay comentarios.