Registro Social de Hogares: Tout saw dwe konnen e kòman pou enskri.

- Si es de tu interés este artículo, apoyanos compartiendo en tus redes sociales favoritas y de esa manera también incentivando a tus amigos que crees les pueda interesar a que nos lean.

Registro Social de Hogares: Tout saw dwe konnen e kòman pou enskri.

 

Registro Social de Hogares: 

                           - Tout saw dwe konnen e kòman pou enskri.

Foto del tramite


 ¡Saludos, mis hermanos haitianos!


Siw ap viv chili oubyen ou te pase nan peyi sa, se sûr et certain kew konn tande pale de Tramite saa ki se Registro Social de Hogares (RSH).


Ebyen Tramite saa endispansab pou tout moun kap viv nan peyi Chile sil vle jwenn tout benefis ke leta peyi a ap bay, swa chak mwa oubyen chak ane.

 

Kisa li ye menm?


Jan nom’l dil deja a, Registro Social de hogares ki tradwi an fransè par Registre Social des ménages (selon Google Traductor) 

Se  Base de données leta chilyen an; sa vle di se la yo jwenn tout information aprè pou yo kapab detèmine realite sosyo-ekonomik tout fwaye oubyen Fanmi ki nan peyi a selon kantite kòb yap rantre chak mwa (Ingreso del núcleo familiar).


An bref, li se yon tramite kote ou bay leta informasyon´w e an retou pou’l ka baw lajan (se pa avek move entansyon).

famila feliz

Janm sot diw anlè a, Tramite saa gen yon sistèm kila pou bay yon kalifikasyon de baz avek nivel de vilnerabilite chak fanmi ki enskri ladan gras avek information ke´w bay yo.

 

Lè´w enskri nan Registro Social de Hogares  la, lap pèmèt ou jwenn aksè ak anpil Benefis ak bono ke leta ap bay tankou: 


IngresoMinimo Garantizado IMG,Subsidio al Empleo Joven SEJ, Bono al Trabajo de la Mujer ak anpil lòt benefis sosyal ki nan domèn Edikasyon (Etudye gratis),

 Sante (Swen gratis), Alimantasyon (Kit alimantè etc), Kay (Èd pou achte kay), Pou’n site sayo sèlman.

 

An palan de sa, M ekri atik sou bono sayo ki rele: 

-       Ingreso Minimo Garantizado IMG 👉Klike la👈 oubyen sou imaj anba a pou ka li’l kounye a

foto de ingreso minimo garantizado

-           Subsidio al Empleo Joven SEJ 👉 Klike la👈 oubyen sou imaj anba a pou ka li’l kounyea

Tramite empleo joven

 Ki faktè kap Detèmine Kalifikasyon ak nivel Sosyo-ekonomik ou?

Kalifikasyon ke yo bay chak fanmi oubyen fwaye ki enskri nan RSH la divize an 7 seksyon (Tramo) e li depann de plizyè faktè kle; nan yo nap jwenn:


Kantite kòb ke chak mand ki fè pati fwaye a ap resevwa pa mwa oubyen pa ane


Kantite Moun Kap Vivi Nan Fwaye a


Karakteristik Chak Moun kap viv Fwaye a (Laj, andikape oubyen si yo depann de moun)


Evalyasyon byen yo ak sèvis ke moun nan fwaye a posede (yo ka enflyanse nan nivel sosyo-ekonomik la)

foto de los tramos del registro social de hagares
www.holahaitiano.com

Tout sayo se kèk faktè ki ka enflyanse lè yap detèmine nivel sosyo-ekonomik ou nan Registro Social de Hogares.

 

Ki benefis wap jwenn lè’w fè pati Registro Social de Hogares?


Jan’w sot dim talè a, siw enskri nan sistem saa, wap kapab benefisye anpil bono ak èd sosyal chak mwa, par ex: pandan pandemi an, leta peyi chilyen an deside bay chak fwaye ki fè pati RSH la environ 100 mil pesos pou chak manb.


Gras avèk RSH la tou gen anpil jèn ayisyen parèy nou ki gen kanè definitif kap etudye nan peyi a totalman GRATIS ti cheri… ak yon bann benefis ankò ke’m p amen site. men si yo pat enskri ladan yo patap jwenn yo ditou.


Donc, e ou kisa wap tann pou enskri tèt ou ak tout fanmiw… ¡Li gratis, fè sa jodi a!

Nan foto saa 👇, wap wè tout (gen plus) benefis ke moun ki enskri yo ka jwenn.

foto de los bonos

Kòman pou postula oubyen enskri tèt ou?


Nòmalman pou Enskri nan sistèm RSH la, premyeman ou dwe rantre sou sit Registro Social de Hogares la ki se registrosocial.gob.cl avèk ClaveÚnica ou  kote’w pral bay tout enfòmasyon yo mande sou fwaye a.


M pral enumere tout etap ke’w gen pou fè, pou ka fè tramite a avèk siksè!


• Etap 1: Lè’w fin antre sou sit la, Wap just mete enfòmasyon pèsonèl ke yo solisite’w yo, pa bliye revize byen tout enfo ou wè ki parèt otomatik yo gras avèk ClaveUnica a (Gmail, Numero telefon) Modifye yo si wè’l nesesè.


• Etap 2: Ranpli enfòmasyon ki gen rapò ak Kay kote´w ap viv la.


Etap 3: Ajoute chak manb ki fè pati fwaye a avèk RUT yo youn aprè lòt.


• Etap 4: Chwazi chèf oubyen antèt fwaye a (si se yon sèl moun ki gen fwaye a, opsyon saa pa nesesè)


• Etap 5: Rantre dokiman  yo mande’w yo sou sistèm nan, si nan fwaye’w gen plus ke 2 manb ou dwe telechaje fòmilè a pou tout moun ki gen 18 ans ou plus yo ka siyen (firma) ladan, apre yo fi’n siyen dokiman ou dwe revoye’l ankò ansanm avek tout foto kopi carnet moun ki siyen yo.


N.B: pandan pandemi an, Li probab pou fòmilè a siyen otomatikman e li ka pa nesesè pou’w rantre fotokopi carnet a gras avek ClaveRUN oubyen ClaveÚnica a.


• Etap 6: Pou kapab prouve residans kote’w rete a, ou dwe voye yon dokiman ki gen adrès kay avek nom yon moun kifè pati fwaye a.


• Etap 7: Se dènye etap la, Pou fini ou dwe konfime epi yap voye yap diw  “su solicitud fue ingresada con éxito”.


Aprè ou fin fè etap 7 la, yon manb nan municipalidad kominn kote’w rete a pral revize solicitud ou a avek tout dokiman yo, si tout kòrek yap aseptew (APROBADA) sinon y'ap Rechaza’w (RECHAZADA).


 Men ou pa bezwen bay tèt ou problèm si yo pa aksepte solicitud la yap tou di ki rezon ki fè sa, verifye rezon an epi Refèl ankò.


• Etap 8: Gade video anba a 👇, ladan m moutre’w kòman pou fè Tramite a pou yo pa Rechaza’w, epi pa bliye pataje post saa sou rezo sosyal prefere'w la silvouplè konsa lot moun va vin dekouvri sit la! MÈSI.

Si'w gen dout sou Tramite saa toujou, Voye mesaj ba nou 👉klike la👈


No hay comentarios.